ALGEMENE VOORWAARDEN


Karatenomichi World federation Nederland

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle activiteiten georganiseerd door KWF NL Karatenomichi World Federation Nederland.

ARTIKEL 1. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan activiteiten van KWF NL geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. KWF NL kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten.
 2. KWF NL is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte.
 3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van KWF NL, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
 4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van KWF NL of tijdens lestijden aan andermans eigendommen.

ARTIKEL 2. BETALING INSCHRIJF- EN LESGELD

 1. Iedere deelnemer is, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus of anders genoemd, inschrijfgeld ad vijftien (15) euro verschuldigd. Dit inschrijfgeld is éénmalig en wordt geïncasseerd bij de eerste afschrijving of voldaan door middel van een betalingslink of contante betaling.
 2. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per maand en dient vooruit te geschieden en wel voor de eerste dag van iedere periode. Ingeval van inschrijving in de loop van een maand, zal het lesgeld voor die maand naar rato worden berekend en worden geïncasseerd bij de eerste afschrijving of eenmalig via een factuur.
 3. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de eerste les van de betreffende cursus.
 4. Betaling zal plaatsvinden door middel van overschrijving, betalingslink, contant of automatische incasso. Hiervoor dient de deelnemer het formulier SEPA overeenkomst voor automatische incasso in zijn geheel in te vullen. Dit formulier wordt door KWF NL aan de deelnemer overhandigd, dit betreft de bijlage aangehecht aan het inschrijfformulier. Het cursusgeld zal op, of nabij, de eerste werkdag van de maand afgeschreven worden. Het is bij uitzondering ook mogelijk om het gehele cursusgeld per kwartaal of seizoen te betalen. Dit dient vooraf kenbaar gemaakt te worden aan KWF NL. De betaling van het cursusbedrag moet voorafgaand aan de periode betaald zijn aan KWF NL.
 5. Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet door KWF NL is ontvangen heeft KWF NL het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop volgende periode totdat betaling is geschied, dan wel de deelnameovereenkomst is beëindigd.

6.1 Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen. In geval van een ernstige blessure en daardoor langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met KWF NL. KWF NL behoud zich het recht om naar een doktersverklaring te vragen.

6.2 Het maandelijkse lesgeld is gebaseerd op een jaarcontributie en wordt niet stopgezet tijdens de vakanties met uitzondering tot de zomervakantie.

6.3 KWF NL behoudt zich het recht om lessen te annuleren.

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door KWF NL eenmaal per jaar worden verhoogd. De deelnemer krijgt hiervan ten minste twee maanden van tevoren een schriftelijke mededeling.

8.1 Bij het niet voldoen van het lesgeld, (bijvoorbeeld zodra de automatische incasso is mislukt) zal er bij de eerste keer enkel een waarschuwing gegeven worden. Het verschuldigde bedrag moet hierna binnen tien (10) werkdagen overgeschreven worden op het rekeningnummer van KWF NL. Het rekeningnummer van KWF NL betreft: NL46 INGB 0008 9813 92 ING BANK N.V. t.n.v. Karatenomichi World Federation Nederland. Bij betaling is er voldaan aan de voorwaarden. Zodra er binnen een periode van drie (3) maanden voor een tweede (2e) of derde (3e) keer niet wordt voldaan aan de betaling van het lesgeld, wordt er direct vijftien (15) euro administratiekosten in rekening gebracht.

8.2 Bij het niet voldoen van de betaling, na de gestelde termijn van tien (10) werkdagen, wordt de deelnemer schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn nalatigheid. De gestelde termijn wordt verlengd met nogmaals tien (10) werkdagen, plus wordt er een verhoging op het lesgeld gebracht van 10 euro, exclusief administratiekosten. Dit betreft de tweede gegeven betalingstermijn door KWF NL. Bij betaling is er voldaan aan de voorwaarden.

8.3 Bij het niet voldoen van de betaling, na de gestelde termijn van punt 8.1 en punt 8.2 wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Betaling zal hierna geschieden via een gerechtelijke deurwaarder, aangewezen door Karatenomichi World Federation Nederland.

ARTIKEL 3  KWF EXAMENS, CURSUSSEN, MASTERCLASSES & STAGES, DIPLOMA’S & CERTIFICATEN EN KWF PASPOORTEN.  

 1. KWF examens vinden 1 keer per jaar plaats, dit kan in uw eigen karateschool plaatsvinden of in het hoofdkwartier. Om in aanmerking te komen voor een KWF examen dient u minimaal een jaar ingeschreven te staan en deel hebben genomen aan de masterclasses & stages. Indien u geselecteerd bent en deel wilt nemen aan de examen, is het verplicht om deel te nemen aan de Masterclass en u in te schrijven voor een examentraining. Een examentraining vind 1 week vóór de examen plaats. 
 2. Cursussen worden op aanvraag georganiseerd door KWF Nederland, bij minimaal 8 deelnemers zullen de cursussen op de aangegeven locatie georganiseerd worden. Na het behalen van de 1ste DAN wordt er verwacht dat de karateka’s deelnemen aan de scheidsrechter cursus. Dit is van belang om op KWF niveau deel te nemen als scheidsrechter tijdens de nationale en internationale wedstrijden. Voor de instructeurs van de KWF scholen zijn er de KWF instructeurs & assistent cursussen om de KWF spirit en technieken te waarborgen. 
 3. Masterclasses & Stages worden een aantal keer per jaar georganiseerd in het hoofdkwartier of bij uw KWF school, na het behalen van de 1ste DAN dient u minimaal twee keer per jaar deel te nemen aan de Masterclasses & Stages. 
 4. Diploma’s en Certificaten dient u uitgereikt te krijgen tijdens Masterclasses & Stages. Deze worden niet opgestuurd via de post. Indien u in het buitenland woont, kan er een uitzondering worden gemaakt om de diploma’s per post op te sturen. 
 5. Tijdens alle KWF evenementen dient u uw KWF paspoort bij u te hebben, dit is nodig om de activiteiten, examens, masterclass & stages te registreren.

ARTIKEL 4 DUUR OVEREENKOMST, OPZEGGING EN OPZEGTERMIJN

 1. De deelnameovereenkomst, die wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen.
 2. De opzegtermijn betreft één (1) volledige kalendermaand. Opzegging dient te geschieden voor het einde van een nieuwe maand. In geen geval vindt restitutie plaats van reeds voldaan lesgeld. Gedurende de opzegperiode kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.

ARTIKEL 5 ROYERING

 1. De in de hierop volgende artikels, (2, 3, 1,3,2,4.1) kunnen als consequentie royering tot gevolg hebben. Dit wordt door de dojo-instructeur per casus bekeken.
 2. Bij agressief of wangedrag en onhandelbaarheid van de deelnemer.

3.1 Als ouders/verzorger(s) van de deelnemer zich agressief en onhandelbaar gedragen.

3.2 Als leden/ouders van leden, de karateschool van KWF NL of de leraren van KWF NL in diskrediet brengen op welke wijze dan ook.

4.1. Het op eigen gelegenheid gebruiken van het KWF NL logo is niet toegestaan. Dit dient in overleg met de dojo-instructeur te gebeuren.